Straat Staatsloten bij aankoop Hyundai i10 of i20

Actievoorwaarden

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van ‘Een hele straat Staatsloten cadeau!’ (verder te noemen: ‘actie’) bij aankoop van voorraadauto's van een Hyundai i10 of i20, zolang de voorraad strekt (op=op) in de (verderop in dit document gespecificeerde) actieperiode, met betrekking tot de campagne ‘Word jij misschien miljonair?’ van Hyundai Motor Netherlands b.v.
De straat Staatsloten wordt geleverd door de Nederlandse Loterij. 

Waardebepaling straat Staatsloten
De actie ‘Een hele straat Staatsloten cadeau’ vertegenwoordigt een waarde van €150,-. 

Actieperiode
Actie is geldig van 4-11-2017 t/m 30-11-2017. Kentekenaanvraagdatum van 4-11-2017 t/m 28-12-2017. Het betreft een straat met Staatsloten voor de trekking van 10 januari, 10 februari of 10 maart 2018. De deelnemer dient de digitale voucher online (deelnemer ontvangt desbetreffende voucher en url per e-mail) bij de Staatsloterij te verzilveren voor 18 februari 2018.

Deelname
Door deelname aan de campagne verklaart de deelnemer in te stemmen met de voorwaarden van deze actie. Deelname aan de actie kan bij aankoop en registratie van de reeds op voorraad staande Hyundai i10 en i20 (verder te noemen ‘de auto’) in de actieperiode en bij een erkende Hyundai dealer. Om in aanmerking te komen voor de actie moet de deelnemer minimaal 18 jaar zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs voor Nederland. Ook het verzilveren van de digitale voucher codes en daardoor meespelen met de Staatsloterij, is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar. 

Routing
Zodra de auto geregistreerd is kan de deelnemer in week 50 van 2017 een e-mail ontvangen met daarin een digitale voucher code. Via de website van de Staatsloterij (deelnemer ontvangt desbetreffende url per e-mail) kan de deelnemer de digitale voucher code(s) verzilveren door het achterlaten van zijn/haar (persoons)gegevens: namelijk naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer. Indien de deelnemer al een Mijn account heeft van Nederlandse Loterij (en inlogt) dan zijn de benodigde (persoons-)gegevens bekend/ingevuld. Na het invullen van de code(s) en persoonlijke gegevens ontvangt de deelnemer een straat Staatsloten voor een komende trekking. Afhankelijk van het moment van verzilveren is dit voor de eerstvolgende reguliere trekking, of de daarop volgende reguliere trekking. Tijdens het verzilverproces wordt weergegeven voor welke trekking de deelnemer meespeelt. 
>>> Let op: De deelnemer dient de digitale voucher bij de Staatsloterij te verzilveren voor 18 februari 2018. Ontvanger gaat na het verzilveren van de digitale voucher code(s) en ontvangst van de straat Staatsloten akkoord met het deelnemersreglement van Nederlandse Loterij:

Deelnemersreglement van Nederlandse Loterij
In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behouden Hyundai en de Nederlandse Loterij zich het recht voor om de deelname te annuleren. Het is deelnemer in geen geval toegestaan de verstrekte (digitale) voucher code(s) door te verkopen aan derden. Nederlandse Loterij is niet aansprakelijk voor schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is Nederlandse Loterij niet aansprakelijk. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van www.staatsloterij.nl, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Nederlandse Loterij. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Hyundai in overleg met Nederlandse Loterij. Deze vouchercode heeft betrekking op reguliere trekkingen (de 10e van de maanden januari 2018 of februari 2018 of maart 2018). De Koningsdagtrekking, 1 juli trekking, 1 oktober trekking en Oudejaarstrekking zijn uitgesloten van deelname.

Kansspelbelasting
Indien van toepassing draagt de aanbieder zorg voor de, ten behoeve van de uit te keren prijzen, te betalen kansspelbelasting. In dit geval is de kansspelbelasting niet van toepassing. Deze wordt door de Staatsloterij vooraf afgedragen. Wat de deelnemer wint is netto.

Uitsluiting van deelname
De aanbieder behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de voorwaarden.

Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van de actie van deelnemers worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. De persoonsgegevens van de deelnemer worden gebruikt voor (een) informatieve e-mailing(s) met betrekking tot deze actie en zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Klachten
Klachten over de actie kunnen worden gericht aan:
Hyundai Motor Netherlands B.V.
Postbus 281
2170 AG Sassenheim
klantenservice@hyundai-motor.nl O.v.v. ‘Een hele straat Staatsloten cadeau!’ bij aankoop van een Hyundai i10 of i20’.

Einde van de actie
De aanbieder behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen zonder opgaaf van redenen.